آیین نامه آموزشی و انظباطی مدرسه سطح عالی

بسم الله الرحمن الرحیم
 

آئین نامه آموزشی و انظباطی مدرسه سطح عالی

مقدمه: سیاست ها

اهتمام به تقویت نظم، اخلاق، معنویت و زی طلبگی؛

اهتمام به تقویت انگیزه های علمی و معنوی طلاب

توجه ویژه به سنت های حسنه حوزوی مانند مباحثه و پیش مطالعه؛

بهره گیری از اساتید متخلق، منضبط و توانمند از نظر علمی و طلبه پروری ؛

اهتمام به افزایش نقش دانش پژوهان در آموزش و حضور مستمر در برنامه های آموزشی؛

توجه به امور پژوهشی و تقویت قدرت خلاقیت علمی در طلاب؛

اهتمام به نظارت، ارزیابی و پایش میزان دستیابی دانش پژوهان به اهداف تعیین شده

استفاده‌ی بهینه از استعدادهای طلاب؛

تاکید بر تمحض دانش پژوهان در برنامه های مدرسه؛

اهتمام به کاهش تعطیلات و استفاده حداکثری از فرصت ها؛

فصل اول: کلیات و نظام آموزشی

نظام آموزشی مدرسه نیمسالی است و تمامی دروس به صورت نیم سالی اجرا می شود.

طول دوره تمهیدی چهار نیمسال تحصیلی و سه دوره تابستانی است.

تبصره: در صورتی که طلبه نتواند دروس دوره را طی حداکثر زمان مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند، در صورت دارا بودن عذر موجه به تشخیص شورای مدرسه حداکثر دو نیم‌سال دیگر به او مهلت داده خواهد شد.

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و یک دوره تابستانی است و با احتساب پنجشنبه ها، حدود ۲۱۵ روز درسی است.

هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۵ هفته آموزشی و هر دوره‌‌ی تابستانی ۶ هفته آموزشی، مطابق با مصوبه شورای مدرسه می باشد.

به منظور امکان برنامه ریزی مناسب برای رشد و ارتقاء دانش پژوهان و نیل به اهداف موسسه، طلاب از سه جهت «آموزشی»، «پژوهشی»، و «انضباطی» در پایان هر نیمسال در چهار رتبه «بسیار خوب»، «خوب»، «متوسط» و «ضعیف» سطح بندی میشوند.

معیارهای هر سطح و کیفیت تعامل موسسه با سطوح چهارگانه را آئین نامه سطح بندی مشخص میکند.

وظایف پژوهشی طلاب در هر سال تحصیلی عبارت است از:

الف. دو تحقیق درسی، در نیمسال اول

تبصره۱: طلاب جدید الورود در نیمسال اولِ ورود از انجام یک تحقیق درسی معاف هستند.

ب. یک تحقیق درسی در نیمسال دوم

ج. یک مقاله علمی در نیمسال دوم و تابستان

تبصره۲: ضوابط و جزِئیات مربوط به تحقیق درسی و مقاله علمی را آیین نامه پژوهشی مشخص می کند.

طلبه ای که عدم توانایی وی برای تامین اهداف مدرسه از سوی مدیر مدرسه و یا دو سوم اعضاء شورای علمی مدرسه احراز شده باشد جهت تصمیم گیری در مورد ادامه ی تحصیل به شورای مدیران مدارس معرفی می گردد.

هر گونه فعالیت اجرایی و اشتغال علمی در مراکز و مؤسسات دیگر ممنوع است.

فصل دوم: درس ها و ضوابط مربوط به آن

در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۷ و حداکثر ۲۲ ساعت درس در هفته و در هر دوره تابستان حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۷ ساعت درس در هفته ارائه می شود.

انتخاب دروس کمتر و یا بیشتر از دروس مصوب، بستگی به شرایط خاص طلبه و با تایید مدیر مدرسه امکان پذیرمی باشد و اخذ درس کمتر، مشروط به جبران آن در نیمسال و یا سال بعد است.

تصمیم گیری در مورد دروسی که سرفصل های آن به پایان نرسیده با شورای علمی مدرسه می باشد.

طلاب موظفند کاستی ها و سایر نیازهای آموزشی (تقویتی،جبرانی و پیش نیاز) خود را طبق نظر آموزش مدرسه جبران کنند.

کلاس های فقهی و اصولی مدرسه با حداقل ۵ نفر و حداکثر ۱۵ نفر تشکیل می‌گردد.

تبصره: تعداد طلاب هر کلاس در موارد استثنایی با نظر شورای مدرسه ، قابل تغییر است.

مدت زمان هر جلسه درس حداقل۵۰ دقیقه می‌باشد.

در صورت احراز عدم نیاز طلبه به شرکت در هر یک از دروس به تشخیص شورای علمی مدرسه، طلبه از شرکت در آن درس معاف میشود ولی باید در امتحان آن درس شرکت کند.

فصل سوم: استاد راهنما

به منظور راهنمایی و هدایت طلاب در امور آموزشی، پژوهشی، اخلاقی، فکری، انضباطی و…. طلبه از ابتدا تا پایان دوره، زیر نظر استاد راهنما فعالیت می نماید.

اساتید راهنما، توسط مدیر مدرسه تعیین، و پس از تایید شورای مدرسه شروع به کار می نمایند.

استاد راهنما در پایان هر نیمسال تحلیلی از پیشرفت و ضعف های احتمالی هر یک از طلاب تهیه و ضمن ارائه مشاوره به آنان، برنامه ی هدایت تحصیلی و عمومی نیمسال بعد را بر اساس آن تنظیم می نماید.

فصل چهارم: حضور و غیاب

طلاب در غیر تعطیلات موظفند پنجشنبه ها حداقل ۳ ساعت و روزهای دیگر حداقل ۹ ساعت یعنی هفته ای ۴۸ ساعت، فعالیت علمی مفید در ارتباط با برنامه های علمی مدرسه، اعم از کلاس، مباحثه، مطالعه، پژوهش و جلسات عمومی داشته باشند که حداقل هفت ساعت آن را باید در مدرسه حضور داشته باشند.

تبصره۱: وقت صرف شده برای رفع نیازهای متعارف در حین کار علمی تا ۵ دقیقه درهر ساعت جزو ساعات کار محسوب می شود.

تبصره۲: یک ساعت تدریس حوزوی در روز و حداکثر ۲۶ ساعت در ماه پس از تایید مدیر مدرسه، و نیز ماهی ۱۵ ساعت برای مطالعه علوم اسلامی برای کسانی که تدریس ندارند از فعالیت های علمی مرتبط با مدرسه محسوب می شود. ساعات مطالعه برای تدریس جزو ساعات کار مدرسه محسوب نمی شود.

تبصره ۳: اوقات نماز و لوازم آن جزء فعالیت علمی به حساب نمی آید.

یادآور می شود در اوضاع کرونایی ماده ۱۹ با این تغییرات اجرا می شود:

طلاب در غیر تعطیلات موظفند پنجشنبه ها حداقل ۴ ساعت و روزهای دیگر حداقل ۸ ساعت یعنی هفته ای ۴۴ ساعت، فعالیت علمی مفید در ارتباط با برنامه های علمی مدرسه، اعم از کلاس، مباحثه، مطالعه، پژوهش و جلسات عمومی داشته باشند.

تبصره : ساعات تدریس حوزوی و نیز ساعات مطالعه علوم اسلامی جزء فعالیت علمی موظفی به حساب نمی آید.

حضور طلبه در تمامی برنامه‌های درسی و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مدرسه الزامی است.

در موارد لازم – به تشخیص طلبه – غیبت تا ۲/(۱۶ ) ساعات هر درس در هر نیمسال برای طلاب متأهل و تا نصف آن برای طلاب مجرد مجاز شمرده می شود و غیبت بیش از آن اگر با اجازه مدرسه نباشد غیر مجاز بحساب می آید.

تبصره: هرگاه اخذ اجازه از قبل برای طلبه امکان نداشته باشد، وی در اولین فرصت ممکن و حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد، علت غیبت را به آموزش مدرسه اعلام می نماید.

«ترک کلاس درس» و «تأخیر بیش از ۵ دقیقه» و نیز سه تأخیر کمتر از ۵ دقیقه یک غیبت غیر موجه محسوب می شود.

حضور و غیاب توسط نماینده کلاس صورت می‌گیرد و طلبه ملزم است از زمان شروع درس تا پایان آن در کلاس حاضر باشد.
مرجع تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت‌ها مسئول آموزش مدرسه است.

حضور در جلسات عمومی، فرهنگی، تربیتی و همایش هایی که شرکت طلاب در آن ضروری اعلام شود، الزامی است.

طلابی که در طول نیمسال تحصیلی هیچ گونه غیبت نداشته باشند در پایان نیمسال، طبق آئین نامه مورد تشویق قرار می گیرند.

هشت جلسه غیبت غیر موجه در هر نیمسال موجب اخطار کتبی با درج در پرونده می شود. و طلبه ای که دوبار اخطار دریافت کند برای تصمیم گیری در مورد ادامه ی تحصیل به شورای مدیران مدارس معرفی می شود.

دو هفته غیبت غیر موجه مستمر درصورتی که بدون اطلاع باشد انصراف از مؤسسه محسوب می شود.

تصمیم گیری نسبت به درخواست کتبی مرخصی نیم سالی و یا غیبت بیش از یک ماه در موارد اضطراری برعهده شورای مدرسه است.

فصل پنجم: ارزیابی تحصیلی

ارزیابی هر درس بر اساس فعالیت های آموزشی و پژوهشی، میزان مشارکت طلبه در بحث در طول نیمسال و نظر اساتید و نیز امتحانات کتبی و شفاهی میان و پایان نیمسال صورت می گیرد.

از کلیه مطالب خوانده شده درسها در پایان هر نیمسال ارزیابی به عمل می آید و حضور همه طلاب در ارزیابی ها الزامی است.

شرکت نکردن در امتحانات بدون اجازه قبلی غیبت غیر موجه محسوب و موجب اخذ نمره صفر میشود.

در هر نیمسال از هر یک از دروس فقه، اصول و فلسفه امتحان میان نیمسالی گرفته میشود.

امتحانات نیمسالی و میان نیمسالی به صورت کتبی، شفاهی و یا ترکیبی برگزار می شود و در مورد نحوه امتحان شورای مدرسه با توجه به نظر استاد درس تصمیم میگیرد.

تبصره: در هر سال تحصیلی حداقل یکی از امتحانات هر یک از دروس فقه و اصول بصورت شفاهی برگزار می شود.

امتحان شفاهی از کل مطالب تدریس شده در آن نیمسال، توسط استاد کلاس و یک استاد دیگر انجام می شود.

حداقل نمره‌ قبولی در هر ماده درسی ۱۶ است.

تجدید نظر در نمرات امتحانی فقط تا ۱۰ روز بعد از اعلام نمره با اعلام کتبی استاد درس امکان پذیر است.

نمره نهایی فقه و اصول و فلسفه به صورت ذیل محاسبه می گردد:

نمره امتحان پایان نیمسال درس با ضریب دو با نمره امتحان میان نیمسالی آن درس جمع می شود و حاصل جمع تقسیم بر سه می شود.

در صورتی که امتحان نیمسالی ترکیبی باشد، نمره نیمسالی از حاصل جمع نمره کتبی و شفاهی تقسیم بر دو بدست می آید.

طلبه ای که در امتحان اصلی یک درس غیبت موجه داشته باشد موظف است در امتحان مجدد آن درس شرکت نماید.

طلبه ای که نمره نهایی پایان نیمسال وی در یک یا چند درس کمتر از ۱۶ شود لازم است در امتحان مجدد آن دروس شرکت نماید و نمرات جدید جایگزین نمرات قبلی می‌گردد.

تبصره: نمرات قبولی و عدم قبولی در پرونده آموزشی طلبه ثبت می گردد.

رتبه سطح بندی طلبه ای که نمره نهایی وی در یک یا چند درس در پایان نیمسال کمتر از ۱۲ و یا در امتحان مجدد کمتر از ۱۶ شود متوسط می شود و طلبه ای که به هر دلیل دو بار رتبه متوسط اخذ کند از ادامه ی تحصیل در مدرسه محروم میشود.

کلاس های مشاوره فقه و اصول که با هدفِ رفع ابهام، اطمینان از فهم درست طلاب و تعمیق مطالب برگزار می شود دارای ارزیابی توصیفی در چهار سطح است که استاد در پایان هر نیمسال مطابق فرم طراحی شده ارائه می نماید.

برای تعیین معدل نیمسالی، نمرۀ نهایی هر درس در تعداد ساعت در هفته آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر کل تعداد ساعت در هفته ی آن نیمسال تقسیم می شود.

برای تعیین معدل کل دروس خوانده شده، معدل هر نیمسال در کل تعداد ساعت در هفته آن نیمسال ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر کل ساعات نیمسال های گذرانده شده تا آن زمان تقسیم می شود.

طلاب موظفند در امتحانات حوزه طبق برنامه مرکز مدیریت حوزه علمیه شرکت نمایند و قبولی در آن امتحانات شرط ادامه تحصیل در مدرسه است.

فصل ششم: تعهدات طلاب

طلاب به رعایت کلیه مقررات و آیین‌نامه انضباطی مدرسه موظف می‌باشند.

رعایت ضوابط اخلاقی، شان و زیّ طلبگی، حُسن معاشرت، بهداشت شخصی و نظافت محیط الزامی است.

رعایت نظم و حرمت کلاسِ درس و نیز رفتار شایسته با اساتید و کارکنان و سایر طلاب، الزامی است.

امکانات مدرسه به طلاب مدرسه اختصاص دارد.

نصب و توزیع هرگونه اطلاعیه، نشریه، بیانیه در مدرسه با موافقت مدرسه مجاز است.

کلیه اموال مدرسه متعلق به بیت المال است و حفظ و نگهداری از آن ها لازم و کوتاهی در آن شرعا موجب ضمان است.

صرفه‏ جویی و استفادۀ بهینه و به دور از اسراف اقلام مصرفی و آب و برق شرعا الزامی است.

این آیین نامه در یک مقدمه، شش فصل، ۵۳ ماده و ۹ تبصره تنظیم و در ۹/۹/ ۹۹ در شورای مدرسه عالی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.

شایسته است طلاب محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد برنامه‏های مدرسه و نیز دروس و استادان به مدیر یا مسئول مربوطه ارائه نمایند.

فهرست مطالب

پیمایش به بالا