معرفی رشته فقه جزا

باسمه تعالی
معرفی رشته فقه جزا
 1. درس کلیات فقه جزا
این درس با سرفصل های زیر در سه نیم سال به صورت درس هر روزه ارائه می گردد.
 1. مقدمه: نظام کیفری اسلام
 2. جرم
 3. مجرم
 4. مجازات
 5. قواعد فقه جزا:
 • قاعده درء
 • قاعده جب
 • قاعده اعتداء
 • قاعده اتلاف و تسبیب
 • قاعده اقدام
 • قاعده قرعه
 • قاعده عدل و انصاف
 • قاعده غرور
 1. درس خارج فقه ابواب جزایی
پس از ارائۀ درس کلیات فقه الجزاء، بخشی از مباحث زیر طی هفت نیمسال به تشخیص گروه انتخاب و ارائه می گردد
ردیف عنوان درس توضیحات
۱. کتاب القضا و الشهادات یک نیمسال، روزی یک درس
۲. کتاب الحدود سه نیمسال، روزی یک درس
۳. کتاب التعزیرات دو نیمسال، روزی یک درس
۴. کتاب القصاص سه نیمسال، روزی یک درس
۵. کتاب الدیات چهار نیمسال، روزی یک درس
توضیح: درس خارج ابواب جزاء، به صورت مقارن و ناظر به مسائل مستحدثه و مبتلا به ارائه خواهد شد به طوری که دانش پژوهان بتوانند پس از پایان دوره در عرصۀ پژوهش مسائل جدید و نوظهور فقهی وارد شده و توانایی تولید علم و نظریه در این مسائل را بدست آورند. دراین مقطع، از روش های مختلف برای آشنایی عمیق با مسائل مستحدثه مانند حضور در مجامع علمی مربوط و ارتباط با نهادهای مرتبط با مسائل جزائی و تماس با محققان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی و حکومتی استفاده خواهد شد. تحقیقات دانش پژوهان نیز به مسائل مورد ابتلاء سوق داده خواهد شد.
 1. دروس علم حقوق
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
۱
مقدمه علم حقوق
۳
۲
حقوق جزای اختصاصی
۶
۳
حقوق جزای عمومی
۷
۴
آئین دادرسی کیفری ۱و۲
۳
۵
ادلّه اثبات دعوا
۱
۶
اجرای احکام
۲
۷
جرم شناسی
۲
۸
پلیس علمی
۱
۹
حقوق جزای اقتصادی
۱
۱۰
پزشکی قانونی
۱
۱۱
سیاست جنایی در اسلام
۲
۱۲
حقوق کیفری بین المللی
۲
۱۳
مسئولیت مدنی و ضمان قهری
۱
۱۴
الزامات حقوق بشر در حقوق کیفری
۲
۱۵
جمع کل
۳۴
پیمایش به بالا