برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم – سال تحصیلی 1400_1399 – مدرسه سطح عالی

بسمه تعالی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 _ 1399


مدرسه سطح عالی

 

 

باسمه تبارک و تعالی
برنامه  امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99 مدرسه سطح عالی 
ردیف کتاب پایه محدوده اساتید محترم ساعت مدرس
1  شنبه 5 تیر 9 کفایه جلالی فرد 10:30 تا 12 102 مدرس
2 10 حسینی نسب
3 دو شنبه 7 تیر 9 مکاسب غلامی
4 10 شورگشتی
5 چهارشنبه 9 تیر 10 کفایه مؤمن
6 9 محمدی
7 جمعه 11 تیر 10 فلسفه کاشی زاده

 

تذکر: امتحانات به صورت حضوری و کتبی برگزار می گردد.