برنامۀ پژوهشی طلاب دورۀ سطح عالی در ۹ آذر برگزار شد

برنامۀ پژوهشی طلاب دورۀ سطح عالی

گام دوم در اختصاص یک روز از هر ماه به فعالیّت‌های پژوهشی با اختصاص ۹ آذر به فعالیّت‌های پژوهشی برداشته شد.

در این روز قرار شد طلاب با بهره‌مندی از برخی از اساتید فقه و اصول، و اساتید روش تحقیق، پروندۀ علمی تحقیق درسی خود را تشکیل دهند و در پایان همان روز مجموع یادداشت‌برداری‌ها، نکات استخراج شدۀ از آنها را سامان داده و همراه با گزارش ۹ ساعت فعالیّت علمی-پژوهشی خود به واحد پژوهش تحویل دهند.

از این رو برای فراغت داشتن طلاب در مطالعۀ منابع تحقیق خود، و یادداشت‌برداری از آنها کلاس‌های فقه و اصول آن روز تعطیل بوده و پروندۀ علمی تحقیق خود را با حضور برخی از اساتید روش تحقیق تشکیل دهند.

طلاب با حضور در مدرسه و کتابخانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر حدود ۹ ساعت کار علمی خود را به کارهای پژوهشی اختصاص دادند و با حضور استاد مشاور، فیش‌های تحقیق خود را کامل کرده و اشتباهات آن را برطرف کردند و گزارش ۹ ساعت فعالیت علمی-پژوهشی آن روز را نیز به واحد پژوهش تحویل دادند.

 

پیمایش به بالا