آیین‌نامه تحقیق درسی مدرسه خارج عمومی

advanced divider

بسمه تعالی

آیین‌نامه تحقیق درسی

مدرسه خارج عمومی

لف: تعریف

تحقیق درسی، پژوهشی روشمند است که در یک مسأله از مسائل مرتبط با درس خارج فقه یا اصول انجام و به صورت علمی مطابق این آیین نامه تدوین و ارائه می‌شود.

ب. اهداف

۱. کسب مهارت روش تحقیق فقهی و اصولی
۲. کسب مهارت ارائه نتایج تحقیق
۳. کسب مهارت تنظیم، تدوین و نگارش متن علمی
۴. ارزیابی این توانمندی‌ها
۵. تعمیق شناخت ابعاد یکی از مسایل فقهی یا اصولی از طریق تامین یک یا چند کار ذیل:
أ‌. توضیح و تبیین مسأله، و واکاوی زوایای پنهان آن
ب‌. جمع آوری اقوال و ادله، نتایج و ثمرات هر قول
ت‌. مقایسه اقوال و بیان تفاوت‌ها و اشتراکات آنها
ث‌. بررسی آثار و لوازم قول یا نظریه مطرح شده
ج‌. نقد یا پذیرش قول یا نظریه مطرح شده
ح‌. پاسخ به اشکالات و ایرادات مطرح شده
خ‌. طرح و تبیین مستدل قول یا نظریه جدید در مسأله

ج. مراحل

۱. انتخاب موضوع و ارائه آن
۲. تصویب موضوع در کمیته مربوط و ابلاغ آن
۳. تدوین طرح تحقیق و ارائه آن
۴. تصویب طرح تحقیق و ابلاغ آن
۵. تدوین مرحله‌ای تحقیق
۶. ارائه گزارش‌های پیشرفت
۷. تدوین نهایی تحقیق و بارگزاری آن
۸. ارزیابی تحقیق
۹. ارائه بازخورد ارزیابی به طلبه (در صورت امکان با حضور استاد ارزیاب)

تبصره: طلاب می‌توانند هم‌زمان با انتخاب موضوع، طرح تحقیق خود را نیز ارائه دهند تا موضوع و طرح هر دو با هم در کمیته مربوطه بررسی و تصویب شود و نگارش تحقیق زودتر شروع شود.

تذکرات:

۱. کلیه مراحل فوق طبق زمان‌بندی مشخص شده انجام می‌شود.

۲. اگر هریک از چهار مرحله‌ی انتخاب موضوع، ارائه طرح تحقیق، و ارائه گزارش‌های پیشرفت، ارائه نهایی تحقیق زودتر از زمان‎بندی اعلامی انجام شوند، به ازاء هر روز ۲۵% امتیاز ترجیحی انضباطی به مجموع نمرات انضباطی افزوده خواهد شد، و حداکثر ۵ امتیاز ترجیحی انضباطی از مجموع چهار مرحله می‌تواند به هر تحقیق تعلق گیرد، امّا تنها کسر امتیاز انضباطی را جبران می‌کند.

۳. برای تأخیر در انجام هر یک از چهار مرحله، روز اوّل یک نمره و روزهای بعد، نیم‌نمره کسر می‌شود؛ و بعد از صفر شدن نمره انضباطی، به ازای هر روز تأخیر دو امتیاز از مجموع امتیازات شکلی و محتوایی کسر خواهد شد.

۴. اگر فایل تحقیق درسی با بیش از ۳۰ روز تأخیر از زمان‌بندی اولیه ارائه شود، در کارنامه نمره صفر برای ارزیابی انضباطی، شکلی و محتوایی درج خواهد شد.

د. شرایط موضوع تحقیق درسی و عنوان آن

موضوع تحقیق لازم است از مباحث درس فقه یا اصول و یا فروعات مرتبط با آن باشد که در آن نیم‌سال یا نیم‌سال قبل فراگرفته شده است و بهتر است کاربردی یا بنیادی باشد.

تبصره۱: موضوعات مرتبط با فقه و اصول -مانند قواعد فقهی و مسائل علم رجال و درایه- پس از تایید می‌تواند موضوع تحقیق درسی باشد.

تبصره۲: طلابی که موضوع مصوّب رساله سطح سه آنان با اهداف موسسه همسو است می توانند دو بخشی از رسالۀ علمی خود را به‌ جای دو تحقیق درسی پیشنهاد نماید تا پیشنهاد آنان بررسی شود.

• عنوان تحقیق درسی لازم است:
۱. نسبت به محتوا جامع و مانع ‌باشد.
۲. متناسب با حجم تحقیق درسی، جزیی ‌باشد.
۳. رسا و گویا و بدون ابهام باشد.
۴. مختصر و بدون کلمات اضافی باشد.
۵. جمله خبری یا سؤالی نباشد.

تذکر۱: موضوع تحقیق درسی طبق فرم انتخاب موضوع در زمان مقرر به واحد پژوهش ارسال می‌شود.

تذکر۲: هر موضوعی که برای تحقیق درسی پیشنهاد و بدون هیچ اصلاح و تغییری تصویب شود، برای آن یک امتیاز ترجیحی شکلی تعلق خواهد گرفت.

هـ. طرح تحقیق

۱. عناصر اصلی طرح تحقیق عبارتند از:
‌أ. عنوان تحقیق
‌ ب. بیان مسأله
‌ ج. سؤال اصلی
‌د. سؤالات فرعی
‌ه. پیشینه موضوع
‌ و. فهرست عناوین تحقیق (ساختار بحث)
‌ز. روش حلّ مسأله
‌ح. فهرست منابع

توضیح:در طرح تحقیق جلد، بخش و صفحه هریک از منابع نوشته شود، تنها نوشتن نام کتاب‌هایی مانند جواهر الکلام، الحدائق الناضره، و یا کفایه الأصول و بحوث فی علم الأصول کفایت نمی‌کند.

۲. تمامی اجزای طرح تحقیق نوشته می‌شود و طرح تحقیق ارسالی باید توسط واحد پژوهش تأیید شود.

تذکر:طرح تحقیق، بنا بر فرم طرح تحقیق در زمان مقرر به واحد پژوهش ارسال می‌شود.

تذکر: طرح تحقیق که بدون هیچ اصلاح و تغییری تصویب شود، برای آن دو امتیاز ترجیحی شکلی تعلق خواهد گرفت.

و. تحقیق درسی

۱. شرایط تحقیق درسی

‌أ. مطابق موضوع و طرح تحقیق مصوب باشد.
‌ب. جامع همه اجزای تحقیق باشد.
‌ج. حاصل کار علمی دانش پژوه – بعد از تصویب موضوع – باشد.
‌د. با قلمی روان و رسا و مطابق آیین نگارش معیار تدوین شود.

تذکر: تحقیق درسی در زمان مقرر به واحد پژوهش ارسال می‌شود.

۲. اجزاء تحقیق درسی

‌أ. بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه آغازین، عنوان تحقیق، نام محقق و …
‌ب. چکیده
‌ج. کلید واژه
‌د. مقدمه
‌ه. بدنه اصلی
‌و. نتیجه‌گیرى
‌ز. پیوست‌ها (در صورت وجود)
‌ح. فهرست منابع (تنظیم‌شده طبق روش معیار)

تذکرات اجزای تحقیق

تذکر۱: تمام اجزای تحقیق درسی با عنوان جداگانه مشخص می شود، و إلّا تحقیق پذیرفته نمی‌شود.

تذکر۲: جزییات مربوط به هر یک از اجزا در دستور العمل پیوست اعلام شده است. (طبق پیوست۱)

ز. تذکرات کلی

۱. تحقیق درسی موضوع محور است، و مطالب چند کتاب فقهی یا اصولی در یک موضوع، با چینش منطقی کنار هم قرار می‌گیرند و مطالب تکراری ادغام می‌شود.

۲. طلاب تمام مطالب را با قلم و سبک نوشتاری خود تنظیم می‎کنند تا نشانۀ فهم شخصی آنان باشد؛ و تحقیقی که با قلم و سبک نوشتاری شخص طلبه نباشد، پذیرفته نشده و نمره صفر در پرونده درج خواهد شد.

۳. تنها مضمون مطالب کتاب‎ها نقل می‌شود، و عین عبارت آنها در متن یا پاورقی آورده نمی‎شود مگر آنکه عبارتی نقش کلیدی و اساسی داشته و محور نقد یا توضیح باشد.

۴. مطالب به صورت روان، گویا و رسا بدون اجمال مخلّ، و تکرار و اطناب مملّ تنظیم می‌شود.

۵. شیوایی و قابل فهم بودن متن، به بهای حذف مطالب علمی به دست نمی‌آید.

۶. مطالب با رعایت آیین نگارش علمی، ضوابط پاراگراف نویسی و بدون اشتباه تایپی تنظیم می‌شود.

۷. مطالب همراه با ادله، و اقوال همراه با مستندات آنها ذکر می‌شود.

۸. طلاب محترم به فرم ارزیابی که در ذیل درج شده، توجه کنند تا از تأثیر امتیازی هر مورد مطلع گشته و شاخص‌های الزامی و ترجیحی را در نوشتار خود رعایت کنند.

ح. ارزیابی

هر تحقیق درسی از سه جهت محتوایی، شکلی و انضباطی طبق جدول‌های زیر ارزیابی می شود:

۱. جدول ارزیابی انضباطی

ردیف

شاخص­ها

حداکثر امتیاز

۱

الزامی

رعایت زمان‌بندی در ارائه موضوع

۲

۲

رعایت زمان‌بندی در ارائه طرح تحقیق

۴

۳

رعایت زمان‌بندی در ارائه گزارش پیشرفت

۶

۴

رعایت زمان‌بندی در ارائه تحقیق

۸

۵

منفی

تاخیر در ارائه موضوع، ارائه طرح و گزارش، و ارائه تحقیق

روز اوّل یک نمره و روزهای بعد نیم‌نمره

جمع کل نمرات انضباطی الزامی

۲۰

۱

ترجیحی

انتخاب موضوع تحقیق درسی زودتر از زمان‌بندی

روزانه ۲۵%

۲

ارائه گزارش پیشرفت زودتر از زمان‌بندی

روزانه ۲۵%

۳

ارائه تحقیق زودتر از زمان‌بندی

روزانه ۲۵%

حداکثر نمرات انضباطی ترجیحی

۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر: حداکثر ۵ امتیاز ترجیحی انضباطی از مجموع شاخص‌های ترجیحی انضباطی می‌تواند به هر تحقیق تعلق گیرد، امّا تنها کسر امتیاز انضباطی را جبران می‌کند. اگر در اثر تأخیر در انجام مراحل انضباطی نمره صفر شود، به ازای هر روز تأخیر دو امتیاز از مجموع امتیازات شکلی و محتوایی کسر خواهد شد.

۲. جدول ارزیابی محتوایی

ردیف

شاخص­ها

حداکثر امتیاز

۱

الزامی

فهم صحیح مطالب و انعکاس دقیق آن

۱۲

۲

چینش مطالب و انسجام درونی آن (نظم و پیوستگی مطالب)

۸

۳

تتبّع اقوال و استفاده از منابع گوناگون

۴

۴

تبیین اقوال و بیان ادله آن

۸

۵

نقد و بررسی اقوال

۱۰

۶

به‌کارگیری اصطلاحات علمی و تخصصی

۳

۷

نتیجه­گیری صحیح در هر بخش و نهایی

۵

۸

استفاده از منابع معتبر و دست اوّل

۵

۹

اطناب مملّ و ایجاز مخلّ

۶-

جمع کل امتیاز الزامی

برای سال سوم

۶۰

برای سال اوّل و دوم

۵۵

۱

ترجیحی

انتخاب مستدل یک قول (برای طلاب سال سوّم الزامی است)

۵

۲

نوآوری مناسب محقق در ساختارِ تحقیق

۳

۳

نوآوری مستدل محقق در استدلال

۳

۴

نوآوری مستدل محقق در ابداع یک قول

۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره: حداکثر ۸ امتیاز ترجیحی محتوایی می‌تواند به هر تحقیق تعلق گیرد، امّا تنها کسر امتیازهای محتوایی را جبران می‌کند.

۳. جدول ارزیابی شکلی

ردیف

شاخص­ها

توضیح شاخصه

حداکثر امتیاز

سال ۱و۲

سال۳

۱

چکیده

حجم مطالب در بخش چکیده

۱

جامعیت محتوایی (بیان مساله، اشاره به اقوال و نتایج، …)

۲

۲

۲

کلید واژه

رعایت تعداد واژگان و انتخاب درست واژگان کلیدی

۲

۲

۳

مقدمه

حجم مطالب در بخش مقدمه

۱

پیشینه تحقیق

۲

۲

سؤال اصلی و سؤالات فرعی و ساختار تحقیق

۳

۳

روش حل مسأله

۲

۴

۴

چینش عناوین کلی و جزیی متناسب با طرح تحقیق و سوالات فرعی

۳

۳

۵

نتیجه گیری

حجم مطالب در بخش نتیجه

۱

جامعیت محتوایی نتیجه

۲

۲

۶

ارجاعات

برخورداری از ارجاعات

۲

صحت استناد دهی بر اساس یکی از شیوه­های معتبر

۳

۳

۷

فهرست منابع

برخورداری از فهرست منابع و تعداد متناسب با منابع استفاده شده

۱

صحت فهرست نویسی

۳

۳

۸

رعایت آیین نگارش و ویرایش و روانی متن

۱۰

۱۰

۹

رعایت ضوابط پاراگراف نویسی

۳

۶

۱۰

صفحه آرایی

تناسب فونت، شماره­ صفحات، فاصله­ها، صفحه اول و … (طبق پیوست۲)

۴

۱۱

ترجیحی

تصویب بدون اصلاح هر موضوعِ پیشنهادی

۱

۱

۱۲

تصویب بدون اصلاح طرح تحقیق

۲

۲

۱۳

ارائه فایل‌های ضمیمه (مانند: نمودار یا آمار)

۲

۲

۱۳

نگارش به زبان عربی صحیح

۳

۵

جمع کل امتیازات الزامی

۴۵

۴۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره:حداکثر پنج امتیاز ترجیحی شکلی می‌تواند به هر تحقیق تعلق گیرد، اما تنها کسر امتیازهای شکلی را جبران می‌کند.

پیوست شمارۀ۱: عناصر اصلی تحقیق درسی

عنوان

۱. عنوان تحقیق درسی باید ناظر به مساله تحقیق انتخاب شود. (در انتخاب عنوان باید بر روی پرسش اصلی تحقیق تمرکز شود.)
۲. عنوان تحقیق درسی تا حدّ امکان، واژگان کلیدی تحقیق را پوشش دهد.
۳. عنوان تحقیق درسی نباید اعم یا اخص از محتوای آن باشد.

چکیده

۱. گزارش محتوا و دست‌آوردهای تحقیق درسی است و بعد از اتمام تحقیق نوشته می شود و نسبت آن با تحقیق نسبت اجمال به تفصیل است، نه نسبت فهرست به متن.

۲. هر چکیده‌ای، اجزای ذیل را داراست:
‌أ. اشاره به مسأله و جایگاه آن در هندسه مسائل آن علم
‌ب. اشاره اجمالی به نظرات و رویکردهای گوناگون در حل مساله
‌ج. بیان اجمالی ادله و شواهد
‌د. نتایج و یافته ها
‌ه. پیامدها و کاربردهای تحقیق

۳. کلمات چکیده معمولا بین ۱۰۰ تا۲۰۰ کلمه است و بهتر است در آن از کلیدواژه‌های تحقیق استفاده شود.

۴. در چکیده نباید به ماخذ و منابع ارجاع داد و نمی توان از بیان خطابی، مثال و توضیح مفهومی و چگونگی استدلال استفاده کرد.

کلیدواژه

۱. کلید واژه، واژه های مهم و اساسیِ مرتبط با سوال اصلی و عنوان تحقیق است و در حکم موضوعات جزئی و نمایه تحقیق می باشند.
۲. میانگین واژه های کلیدی یک تحقیق شش کلمه است.

مقدمه

۱. مقدمه دریچه ورود به تحقیق درسی و نقشه راه برای خواندن آن است.

۲. مقدمه در صدد بیان مطالب زیر است:
‌أ. بیان مساله (سئوال اصلی) و ضرورت حلّ آن
‌ب. پیشینه تحقیق
‌ج. روش تحقیق و منطق حل مسأله
‌د. سئوالات فرعی
‌ه. ساختار تحقیق
۳. مقدمه نباید بلند و مفصل باشد و بهتر است بیش از دو صفحه نباشد.

سوال اصلی

سوال اصلی جامع‌ترین سوالی است که محقق با انجام تحقیق در صدد یافتن پاسخی برای آن است. پرسش اصلی معمولا جمله‌ای سوالی و هماهنگ با عنوان تحقیق است.

سوال فرعی

سئوالات فرعی سوالاتی جزئی تر است که با پاسخ به این سوالات مساله اصلی حل می‌شود و باید نسبت به ابعاد مساله اصلی، جامع، مانع و دارای چینش منطقی باشد. این سوالات تعیین کننده ساختار تحقیق هستند.

روش حل مسأله

مسأله با تفکر حل می شود و هنگام تفکر با استفاده از معلومات موجود، مجهول کشف می شود. کشف مجهول نتیجه فرآیند گردآوری، دسته‌بندی و طبقه‌بندی معلومات و داده ها و نیز چگونگی و روش تحلیل و تفسیر معلومات است، مثلاً از ادله نقلی -آیه یا روایت- یا عقلی استفاده می¬شود، و طبق یکی از ضوابط قواعد ادبی، رجالی، اصولی –مباحث الفاظ- فقهی و … آن آیات و روایات تفسیر و تحلیل می-شوند، کدام ضوابط و قواعد ادبی، اصولی، رجالی، فقهی و … استفاده شده است به عبارت دیگر در روش حل مسأله مجموعه فرآیند و چگونگی انجام پژوهش و حل مسأله، گزارش می¬شود -اعم از چگونگی گردآوری، دسته‌بندی و طبقه‌بندی معلومات و داده¬ها و نیز چگونگی و روش تحلیل و تفسیر معلومات-.

بدنه اصلی

۱. بدنه اصلی که بخش عمده تحقیق درسی را شامل می‌شود، پاسخ روشمند به همه سئوالات فرعی تحقیق است.
۲. عناوین داخلی بدنه متناسب با سوالات فرعی و با چینش منطقی مرتب می‎شود.
۳. می‎توان هر سوال فرعی را به چند سوال جزئی‌تر تجزیه و پاسخ به هر سوال جزئی را ذیل یک عنوان جزئی تر آورد.
۴. مطالب بدنه باید مستند به منابع معتبر (با ارجاع دقیق به منابع و مآخذ) و یا مستدل باشد و ادعای بدون دلیل پذیرفته نیست.
۵. به تناسب هر مسأله از بدنه تحقیق درسی، اصطلاحات علمی و تخصصی به‌کارگرفته می‎شوند.
۶. در بدنه به نظریات رقیب و استدلال آنها در حل مسأله اشاره می‌گردد.
۷. از نقل قولها و ارجاعات زیاد پرهیز می‌شود تا تبیین، تحلیل و یا استدلال نویسنده دیده شود.
۸. متن تحقیق ضمن رعایت آئین نگارش علمی و پاراگراف بندی و پرهیز از اطناب ممل و ایجاز مخل، باید بیشترین مطالب را در کمترین کلمات ارائه دهد.
۹. حجم بدنه تحقیق متناسب با مسأله تحقیق بین ۱۵ تا ۲۵ صفحه است.

نتیجه گیری

۱. نتیجه تحقیق در حقیقت پاسخ سوالاتی است که در مقدمه تحقیق طرح شده است و بدون بیان ادله و شواهد بیان می‌شود.
۲. نتیجه بر خلاف چکیده متضمن تعریف و بیان مساله و … نیست.
۳. نتیجه از نظر حجم نباید مفصل و طولانی باشد و عاری از مطالب اضافی و غیر ضروری است.

پیوست شمارۀ۲: ضوابط صفحه‌آرایی

۱. تحقیق درسی در نرم‌افزارword تایپ می شود.
۲. بدنه تحقیق درسی –بدون لحاظ ضمائم، مقدمه و چکیده- حداقل در۱۵ و حداکثر در ۲۵ صفحه A4 سیصد کلمه‌ای تنظیم می شود.
۳. بعد از ذخیره آخرین تغییرات فایل تحقیق درسی در دو قالب word و PDF تهیه و هر دو فایل به سامانه ارتباطی واحد پژوهش ارسال می‌شود.
تذکر: فایل word و PDF طبق الگوی اعلام شده نام‌گذاری می شود.
۴. در صفحه اوّل بسم الله الرحمن الرحیم در وسط سطر و با فاصله ۲.۵۴ سانتی متر از بالای صفحه، سپس عنوان تحقیق درسی در وسط سطر و با فاصله ۵/۱ سانتی متر از سطر قبل با قلم IR TITR شماره ۱۸ تایپ می‌شود.
۵. نام و نام خانوادگی دانش‌پژوه زیر عنوان و وسط سطر و با فاصله ۵/۱ سانتی متر از سطر قبل با قلم
IR TRAFFIC شماره ۱۴ تایپ می شود.
۶. عنوان «چکیده» با فاصله ۵/۱ سانتی‌متر از نام خانوادگی، و در سطر زیرین مطالب چکیده درج می‌شود.
۷. در دو سطر آخر صفحه اوّل عنوان «کلید واژه» و در سطر آخر واژگان کلیدی انتخابی برای تحقیق درج می‌شود.
۸. مقطع تحصیلی (خارج عمومی) و نشانی الکترونیکی با علامت ستاره در پاورقی همان صفحه با قلم IR BADR یا IR LOTUS یا IR MITRA، نازک شماره۱۰ تایپ می‌گردد.
۹. در آخرین سطر پاورقی شماره تحقیق درسی، شماره دانش‌پژوه، نیم‌سال تحصیلی، پایه تحصیلی درج می‎شود.
۱۰. تمام عبارات تحقیق درسی در تمامی بخش‌ها (عناوین داخلی اجزای تحقیق درسی، بدنه تحقیق، پاورقی‌ها، فهرست منابع) تنها با استفاده از قلم (فونت) مشخص شده تنظیم می‌شود.
۱۱. در تمام بخش‌های تحقیق درسی عبارات همۀ فارسی تنها با قلم IR BADR یا IR LOTUS یا
IR MITRA، و عبارات عربی با قلم IR BADR و تمام عبارات لاتین با قلم timesnew roman یا Times medium تنظیم می‎شود.
۱۲. تمام عناوین داخلی اجزای تحقیق با درشت نمایی (Bold) تنظیم می‌شود.
۱۳. تمام عناوین داخلی از بخش استایل به ترتیب اصلی یا فرعی یا فرعی‌تر بودن تنظیم می‌شوند، مانند اینکه عنوان اصلی با ۱heading و عنوان فرعی با ۲heading و عنوان فرعی‌تر با ۳ heading و… تا heading9 تنظیم می‌شوند.
۱۴. عنوان اصلی (۱ heading) با شماره های تفکیک کننده مانند: ۱-؛ ۲- و …؛ و با قلم‌های مشخص شده (فارسی و عربی) شماره ۱۸ نوشته می‌شود.
۱۵. عناوین فرعی (۲ heading) با شماره های تفکیک کننده مانند: ۱-۱. ؛ ۱-۲. ؛ ۱-۳ ؛ و با قلم‌های مشخص شده (فارسی و عربی) شماره۱۷ نوشته می‌شود.
عناوین فرعی تر (۳ و۴ و۵ heading) با شماره های تفکیک کننده مانند: ۱-۱-۱. ؛ ۱-۱-۲. ؛ ۱-۱-۳. و ۱-۲-۱. ؛ ۱-۲-۲. ؛ ۱-۲-۳. و ۱-۱-۱-۱. ؛ و با قلم‌های مشخص شده (فارسی و عربی) شماره ۱۶ نوشته می‌شود.
۱۶. عناوین فرعی تر دیگر (۶ و ۷ و ۸ و ۹ heading) در صورت نیاز تنها با «الف، ب و ج» یا عباراتی مانند «قسم اوّل، دوم، سوّم و …؛ صورت اوّل، دوّم و…؛ دلیل اوّل، دوّم و…» تفکیک میشوند و با قلم‌های مشخص شده (فارسی و عربی) شماره ۱۵ نوشته می‌شود.
۱۷. انتهای هیچیک از عناوین (مانند عنوان: کلید واژه، پیکره اصلی تحقیق، و فهرست منابع) از علامت دو نقطه « : » استفاده نمی‎ شود؛ زیرا عناوین مذکور به شاخه های جزیی تر تقسیم نمی شود.
۱۸. عبارات تحقیق درسی در بخش‌های «بدنه تحقیق درسی، پاورقی‌ها، فهرست منابع» بدون درشت نمایی (Bold) تنظیم می‌شود.
۱۹. تمام عبارات بدنه تحقیق درسی با قلم‌های مشخص شده (فارسی و عربی) و با سایز شماره ۱۶ نوشته می‎شود.
۲۰. تمام عبارات پاورقی نیز با قلم‌های مشخص شده (فارسی و عربی) و با سایز شماره ۱۱ نوشته می‎شود.
۲۱. تمام نقل قول‌های مستقیم، با قلم‌های مشخص شده (فارسی و عربی) داخل گیومه و بدون درشت‌نمایی (Bold) و بدون تورفتگی سطرها نوشته می¬شود؛ اندازۀ قلم نیز با یک شماره کوچک‌تر درج می‌شود، در نتیجه در پاورقی با قلم شمارۀ ۱۰ و در متن با قلم شمارۀ ۱۵ نوشته خواهد شد.
۲۲. فهرست منابع نیز با قلم‌های مشخص شده (فارسی و عربی) و با سایز شماره ۱۶ نوشته می‎شود.
۲۳. فاصله حاشیه صفحه‌ها در بدنه تحقیق درسی با همان اندازه استاندارد فاصله ۲.۵۴سانتی‌متر از بالا، پایین، چپ و راست تنظیم می‎شود.
۲۴. ابتدای هر پاراگراف یا بند با تورفتگی (اشپون) به اندازه ۵/۰ سانتی¬¬متر آغاز می‎¬شود.
۲۵. فاصله بین سطرهای متن ۱۵/۱ سانتی‌متر یا لاین Line و فاصله سطرها از عنوان¬های فرعی ۵/۱ سانتی‌متر یا لاین Line است.
۲۶. فاصله میان پاراگراف‌ها در متن بدنه اصلی و فهرست مطالب و فهرست منابع ۱۲ پوینت pt (نقطه) است.
۲۷. پاراگراف¬ها بدین صورت هم‌تراز می‌شوند: > Justify Low Word > Home > Paragraph.
28. آخرین سطر با پاورقی ۱۵/۱ لاین Line فاصله خواهد داشت.
۲۹. درج شماره صفحات الزامی است و از صفحه دوم آغاز می‌شود.
۳۰. درج کلید واژه و فهرست منابع در تحقیق درسی نیز الزامی است.

تذکرات

۱. فونت‌های استفاده شده در فایل همراه با آن ذخیره شود.
۲. از سر صفحه، خطوط حاشیه‌ای و تزئینی استفاده نشود.
۳. خط کشیدن زیر عبارات یا رنگی کردن آن به منظور تاکید بر اهمیت عبارت، صحیح نیست.
۴. معیار در نگارش متن تحقیق درسی ضوابط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است؛ بدین منظور دو فایل «دستور خط فارسی» و «فرهنگ املایی خط فارسی» در کانال پژوهش پیام‌رسان ایتا بارگزاری شده است.

فهرست مطالب

پیمایش به بالا