برنامه درسی نیمسال دوّم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بسمه تعالی

برنامه درسی نیمسال دوّم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مدرسه خارج عمومی
 
 

ردیف

عنوان کلاس

نام استاد محترم

ساعت تدریس

ایام برگزاری

۱

خارج اصول

۱

استاد جزائری

۷ تا ۸

شنبه تا چهارشنبه

۲

استاد مقیمی

۷ تا ۸

شنبه تا چهارشنبه

۳

اسناد واعظی

۱۱ تا ۱۲

شنبه تا چهارشنبه

۴

استاد شهیدی پور(دروس آزاد)  همراه با یک جلسه در مدرسه با حضور استاد محترم

تمهیدی و مشاور   

 استاد علیرضا محمدی

۷ تا  ۸

شنبه تا سه شنبه

تمهیدی و مشاور استاد محمدی قائینی

۱۴ تا ۱۶ و ۱۰ تا ۱۲

یکشنبه و پنجشنبه

۵

استاد محمدی قائینی(دروس آزاد)

تمهیدی و مشاور استاد حسینی نسب

۱۳ تا ۱۴:۳۰ و ۱۰ تا ۱۲

دوشنبه و پنجشنبه

۲

خارج فقه

۱

استاد مدنی

۸ تا ۹

شنبه تا چهارشنبه

۲

استاد عندلیبی

۹ تا ۱۰

شنبه تا چهارشنبه

۳

استاد ظهیری

۹ تا ۱۰

شنبه تا چهارشنبه

۴

استادتعظیمی فر

۱۰:۳۰ تا۱۱:۴۰

شنبه تا چهارشنبه

۳

دروس تکمیلی

۱

رجال ۱

استاد رحمان ستایش

۷ تا ۹

پنجشنبه

۲

رجال ۳

استاد رحمان ستایش

۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

سه شنبه

۳

فلسفه علوم اسلامی

استاد خسروپناه

۱۶:۳۰ تا ۱۸

سه شنبه

۴

درس اخلاق

ستاد مؤیدی

۱۱ تا ۱۲

دوشنبه

پیمایش به بالا