برنامه درسی نیمسال دوّم سال تحصیلی 1400-1399

بسمه تعالی

برنامه درسی نیمسال دوّم سال تحصیلی 1400-1399

مدرسه خارج عمومی
 
 

ردیف

عنوان کلاس

نام استاد محترم

ساعت تدریس

ایام برگزاری

1

خارج اصول

1

استاد جزائری

7 تا 8

شنبه تا چهارشنبه

2

استاد مقیمی

7 تا 8

شنبه تا چهارشنبه

3

اسناد واعظی

11 تا 12

شنبه تا چهارشنبه

4

استاد شهیدی پور(دروس آزاد)  همراه با یک جلسه در مدرسه با حضور استاد محترم

تمهیدی و مشاور   

 استاد علیرضا محمدی

7 تا  8

شنبه تا سه شنبه

تمهیدی و مشاور استاد محمدی قائینی

14 تا 16 و 10 تا 12

یکشنبه و پنجشنبه

5

استاد محمدی قائینی(دروس آزاد)

تمهیدی و مشاور استاد حسینی نسب

13 تا 14:30 و 10 تا 12

دوشنبه و پنجشنبه

2

خارج فقه

1

استاد مدنی

8 تا 9

شنبه تا چهارشنبه

2

استاد عندلیبی

9 تا 10

شنبه تا چهارشنبه

3

استاد ظهیری

9 تا 10

شنبه تا چهارشنبه

4

استادتعظیمی فر

10:30 تا11:40

شنبه تا چهارشنبه

3

دروس تکمیلی

1

رجال 1

استاد رحمان ستایش

7 تا 9

پنجشنبه

2

رجال 3

استاد رحمان ستایش

15:30 تا 17:30

سه شنبه

3

فلسفه علوم اسلامی

استاد خسروپناه

16:30 تا 18

سه شنبه

4

درس اخلاق

ستاد مؤیدی

11 تا 12

دوشنبه