برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بسمه تعالی

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

امتحانات کتبی

مدرسه خارج عمومی
 
 
نام درساساتید معظم دامت توفیقاتهمزمان امتحانساعت امتحان
خارج فقهاستاد عندلیبی یکشنبه ۲۱ دی ۹ لغایت ۱۰:۳۰
خارج فقهاستاد ظهیری یکشنبه ۲۱ دی ۹ لغایت ۱۰:۳۰
خارج اصولاستاد واعظیسه شنبه۲۳ دی ۹ لغایت ۱۰:۳۰
خارج اصولاستاد قائینی (مشاوره: استاد حسینی نسب)سه شنبه۲۳ دی  ۹ لغایت ۱۰:۳۰
خارج اصولاستاد شهیدی (مشاوره: استاد علیرضا محمدی)سه شنبه۲۳ دی  ۹ لغایت ۱۰:۳۰
امتحانات شفاهی
نام درساساتید معظم دامت توفیقاتهمزمان امتحانساعت امتحان
خارج فقهاستاد مدنی ۲۰ دی تا ۲۴ دی ماه  طبق ساعات اعلام شده برای هر یک از طلاب محترم ۸ لغایت ۹
خارج فقهاستاد تعظیمی فر ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲
خارج اصولاستاد مقیمی۷ لغایت ۸
خارج اصولاستاد جزائری ۷ لغایت ۸
خارج اصولاستاد شهیدی (مشاوره: استاد محمدی قائینی)یکشنبه ۲۱ دی۸ لغایت ۱۰
 
 
 
 

تذکرات:

 ۱. ازکلیه مباحث گذرانده شده در نیمسال اول امتحان بعمل می آید.

 ۲. در جلسه امتحان شفاهی، نوشته های خود را همراه داشته باشید.

 ۳.حداقل نیم ساعت قبل از امتحان در مؤسسه حضور داشته باشید.

 

پیمایش به بالا