برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

بسمه تعالی

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

امتحانات کتبی

مدرسه خارج عمومی
 
 
نام درساساتید معظم دامت توفیقاتهمزمان امتحانساعت امتحان
خارج فقهاستاد عندلیبی یکشنبه 21 دی 9 لغایت 10:30
خارج فقهاستاد ظهیری یکشنبه 21 دی 9 لغایت 10:30
خارج اصولاستاد واعظیسه شنبه23 دی 9 لغایت 10:30
خارج اصولاستاد قائینی (مشاوره: استاد حسینی نسب)سه شنبه23 دی  9 لغایت 10:30
خارج اصولاستاد شهیدی (مشاوره: استاد علیرضا محمدی)سه شنبه23 دی  9 لغایت 10:30
امتحانات شفاهی
نام درساساتید معظم دامت توفیقاتهمزمان امتحانساعت امتحان
خارج فقهاستاد مدنی 20 دی تا 24 دی ماه  طبق ساعات اعلام شده برای هر یک از طلاب محترم 8 لغایت 9
خارج فقهاستاد تعظیمی فر 10:30 لغایت 12
خارج اصولاستاد مقیمی7 لغایت 8
خارج اصولاستاد جزائری 7 لغایت 8
خارج اصولاستاد شهیدی (مشاوره: استاد محمدی قائینی)یکشنبه 21 دی8 لغایت 10
 
 
 
 

تذکرات:

 1. ازکلیه مباحث گذرانده شده در نیمسال اول امتحان بعمل می آید.

 2. در جلسه امتحان شفاهی، نوشته های خود را همراه داشته باشید.

 3.حداقل نیم ساعت قبل از امتحان در مؤسسه حضور داشته باشید.