برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه سطح عالی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه سطح عالی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

با استعانت از خداوند متعال برنامه آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه سطح عالی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 

تذکر: برنامه اساتید محترم راهنما طبق برنامه نیمسال اول در نیمسال دوم نیز ادامه خواهد داشت. و زمان کلاس با هماهنگی استاد قابل تغییر است

پیمایش به بالا