برنامه درسی دوره تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه خارج تخصصی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه سطح عالی

برنامه درسی دوره تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه خارج تخصصی

با استعانت از خداوند متعال برنامه آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه خارج تخصصی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 

برنامه گروه فقه الاقتصاد «الف»
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ زبان انگلیسی راستی تبار شنبه تا چهارشنبه ۸/۳۰ _ ۱۰
برنامه گروه فقه الاقتصاد « دوره دوم»
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ خارج فقه شمس شنبه تا چهارشنبه ۷ _ ۹
۳ ادامه بخش عمومی (۱) رضایی یکشنبه ۹ _ ۱۱
۲ بخش عمومی (۲) عیسوی مجازی آفلاین
۳ زبان تخصصی(۱) راستی تبار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ۱۰/۱۵ _ ۱۱/۴۵
برنامه گروه فقه معاملات
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ خارج فقه شمس شنبه تا چهارشنبه ۷ _ ۸
۲ مکتب و نظام اقتصادی اسلام یوسفی یکشنبه و سه شنبه ۹ _۱۳
برنامه گروه فقه الجزاء (دوره دوم)
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ خارج فقه بهرمن شنبه تا چهارشنبه ۷ _ ۸/۱۵
۲ حقوق جزای اختصاصی(۲) حاجی ده آبادی شنبه و چهارشنبه ۹ _ ۱۳
۳ زبان تخصصی(۱) راستی تبار یکشنبه، سه شنبه ۱۰/۱۵ _۱۱/۴۵
دوشنبه ۱۱/۴۵ _۱۳/۱۵
ورودیهای جدید ۱۴۰۱
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ زبان عمومی/ گروه اول راستی تبار شنبه تا چهارشنبه ۷ _۸/۳۰
۱ زبان عمومی/ گروه دوم شنبه تا چهارشنبه ۸/۳۰ _۱۰
۳ کارگاه روش تحقیق تخصصی فقه استاد و زمان برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد
برنامه گروه فقه سیاسی (دوره اول)
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ خارج فقه مدرسی شنبه تا چهارشنبه ۸ _ ۹/۳۰
برنامه گروه فقه سیاسی (دوره دوم)
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ خارج فقه تعظیمی فر شنبه تا چهارشنبه ۷ _ ۸ 
۳ زبان تخصصی(۱) راستی تبار شنبه ،یکشنبه، چهارشنبه ۱۱/۴۵ _۱۳/۱۵
برنامه گروه فقه اقتصاد (دوره سوم)
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ ادامه اقتصاد کلان (۲) معصومی نیا شنبه، یکشنبه، چهارشنبه ۱۰/۳۰_ ۱۲/۳۰
۲ ادامه فلسفه اقتصاد اسلامی میرمعزی دوشنبه ۷ _۸/۳۰
۳ زبان عمومی راستی تبار شنبه تا چهارشنبه ۸/۳۰ _ ۱۰
برنامه گروه فقه تربیت 
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ علم النفس عبودیت یکشنبه ۹ _ ۱۳
۲ سنجش و اندازگیری در علوم تربیتی کریمی دوشنبه، چهارشنبه ۸ _ ۱۰
برنامه عمومی گروه ها
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
۱ درس اخلاق اساتید اخلاق مدعو دوشنبه ۱۲ _ ۱۳
پیمایش به بالا