برنامه درسی دوره تابستان سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه خارج تخصصی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه سطح عالی

برنامه درسی دوره تابستان سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه خارج تخصصی

با استعانت از خداوند متعال برنامه آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه خارج تخصصی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 

برنامه گروه فقه الاقتصاد «الف»
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 زبان انگلیسی راستی تبار شنبه تا چهارشنبه 8/30 _ 10
برنامه گروه فقه الاقتصاد « دوره دوم»
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 خارج فقه شمس شنبه تا چهارشنبه 7 _ 9
3 ادامه بخش عمومی (1) رضایی یکشنبه 9 _ 11
2 بخش عمومی (2) عیسوی مجازی آفلاین
3 زبان تخصصی(1) راستی تبار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 10/15 _ 11/45
برنامه گروه فقه معاملات
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 خارج فقه شمس شنبه تا چهارشنبه 7 _ 8
2 مکتب و نظام اقتصادی اسلام یوسفی یکشنبه و سه شنبه 9 _13
برنامه گروه فقه الجزاء (دوره دوم)
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 خارج فقه بهرمن شنبه تا چهارشنبه 7 _ 8/15
2 حقوق جزای اختصاصی(2) حاجی ده آبادی شنبه و چهارشنبه 9 _ 13
3 زبان تخصصی(1) راستی تبار یکشنبه، سه شنبه 10/15 _11/45
دوشنبه 11/45 _13/15
ورودیهای جدید 1401
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 زبان عمومی/ گروه اول راستی تبار شنبه تا چهارشنبه 7 _8/30
1 زبان عمومی/ گروه دوم شنبه تا چهارشنبه 8/30 _10
3 کارگاه روش تحقیق تخصصی فقه استاد و زمان برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد
برنامه گروه فقه سیاسی (دوره اول)
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 خارج فقه مدرسی شنبه تا چهارشنبه 8 _ 9/30
برنامه گروه فقه سیاسی (دوره دوم)
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 خارج فقه تعظیمی فر شنبه تا چهارشنبه 7 _ 8 
3 زبان تخصصی(1) راستی تبار شنبه ،یکشنبه، چهارشنبه 11/45 _13/15
برنامه گروه فقه اقتصاد (دوره سوم)
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 ادامه اقتصاد کلان (2) معصومی نیا شنبه، یکشنبه، چهارشنبه 10/30_ 12/30
2 ادامه فلسفه اقتصاد اسلامی میرمعزی دوشنبه 7 _8/30
3 زبان عمومی راستی تبار شنبه تا چهارشنبه 8/30 _ 10
برنامه گروه فقه تربیت 
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 علم النفس عبودیت یکشنبه 9 _ 13
2 سنجش و اندازگیری در علوم تربیتی کریمی دوشنبه، چهارشنبه 8 _ 10
برنامه عمومی گروه ها
ردیف عنوان درس اساتید ایام برگزاری ساعت
1 درس اخلاق اساتید اخلاق مدعو دوشنبه 12 _ 13