درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه سوم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 3

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/18
استاد: نجفی بستان حفظه الله