درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه سوم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۳

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
استاد: نجفی بستان حفظه الله

پیمایش به بالا