درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه چهارم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 4

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/19
استاد: نجفی بستان حفظه الله