درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه چهارم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۴

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
استاد: نجفی بستان حفظه الله

پیمایش به بالا