درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه دهم

درس: خارج اصول

جلسه: 10

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/14
استاد: سعید واعظی حفظه الله