درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه دوازدهم

درس: خارج اصول

جلسه: 12

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/28
استاد: سعید واعظی حفظه الله