درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه دوم

درس: خارج اصول

جلسه: 2

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/01
استاد: سعید واعظی حفظه الله