درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه سوم

درس: خارج اصول

جلسه: 3

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/05
استاد: سعید واعظی حفظه الله