درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه نهم

درس: خارج اصول

جلسه: 9

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/13
استاد: سعید واعظی حفظه الله