درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه شانزدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 16
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/09
استاد: نجفی بستان  حفظه الله