درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه هفدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 17
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/12
استاد: نجفی بستان  حفظه الله