درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه هفدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۷
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا