درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی ام

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 30
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/07
استاد: نجفی بستان  حفظه الله