درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و دوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۳۲
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا