درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و دوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 32
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/11
استاد: نجفی بستان  حفظه الله