درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و هفتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 37
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/19
استاد: نجفی بستان  حفظه الله