درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و سوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۵۳

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا