درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پنجاه و سوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:53

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/09/15
استاد: نجفی بستان  حفظه الله