درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیست و نهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 29
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/19
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله