درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیست و هفتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 27
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/17
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله