درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیستم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۰
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا