درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 2
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/06/17
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله