درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و نهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 39
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/09
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله