درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و نهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳۹
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا