درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی ام

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 30
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/08/20
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله