درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شانزدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 16
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/07/14
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله