درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شانزدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۱۶
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا