درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و چهارم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 64
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/11/11
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله