درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۶۰
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا