درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 60
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/10/30
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله