درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه نهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 9
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/06/31
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله