درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه هفدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 17
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/07/15
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله