درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پانزدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 15
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/07/13
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله