درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و نهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۵۹
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا