درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 50
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/30
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله