درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 55
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/10/14
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله