درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۵۵
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا