درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 5
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/06/23
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله