درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و هفتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 47
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/24
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله