درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 45
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/22
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله