معرفی رشته فقه اقتصاد

باسمه تعالی
معرفی رشته فقه اقتصاد
 
  1. درس خارج فقه ابواب خاص اقتصادی

قابل ذکر است که بخشی از این دروس به تشخیص گروه پس از ارائۀ درس خارج فقه العقود (مشترکات عقود) به مدت حدودا چهار نیمسال – هفته ای ۵ جلسه ارائه می گردد:

ردیفعنوان درسنیمسال
۱ مکاسب محرمهیک نیمسال
۲ بیع و خیاراتدو نیمسال
۳ قواعدفقهی اقتصادییک نیمسال
۴ کتاب قرض و ربایک نیمسال
۵ کتاب اجارهیک نیمسال
۶ کتاب شرکتیک نیمسال
۷ کتاب وکالت

یک نیمسال

هفته ای سه ساعت

۸ کتاب حواله

یک نیمسال

هفته ای دو ساعت

۹ کتاب ضمانیک نیمسال
۱۰ کتاب رهن

یک نیمسال

هفته ای سه ساعت

۱۱ کتاب جعاله

یک نیمسال

هفته ای دو ساعت

۱۲ عقود جدیدیک نیمسال

توضیح:

درس خارج ابواب خاص به صورت مقارن و ناظر به مسائل مستحدثه و مبتلا به ارائه خواهد شد به طوری که دانش پژوهان بتوانند پس از پایان دوره در عرصۀ پژوهش مسائل جدید و نوظهور فقهی وارد شده و توانایی تولید علم و نظریه را در این مسائل بدست آورند. دراین مقطع، از روش های مختلف برای آشنایی عمیق با مسائل مستحدثه مانند حضور در مجامع علمی مربوط و ارتباط با نهادهای مرتبط با مسائل اقتصادی و تماس با محققان و پژوهشگران حوزه­ای و دانشگاهی و حکومتی استفاده خواهد شد. تحقیقات دانش پژوهان نیز به مسائل مورد ابتلاء سوق داده خواهد شد.

  1. درس خارج فقه ابواب جدید اقتصادی:

قابل ذکر ا ست که تعدادی از این دروس به تشخیص گروه، در مقطع آموزشی به مدت حدودا ۴ نیمسال به صورت درس هر روزه ارائه خواهد شد و بقیه مباحث در مقطع پژوهشی مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.

ردیفعنوان درس
۱٫ فقه بازار مالی- بانک مرکزی
۲٫ فقه بازار مالی- بانک های تجاری ۱ و ۲،
۳٫ فقه بازار مالی- بانکداری بین الملل،
۴٫ فقه بازار مالی – تامین مالی
۵٫ فقه بازار مالی – ابزارهای پوشش ریسک،
۶٫ فقه بازار مالی – نهادهای بازار سرمایه،
۷٫ فقه بازار مالی – بورس بین الملل،
۸٫ فقه بازار مالی – بیمه،
۹٫ فقه بازار مالی – سمینار،
۱۰٫ فقه عوامل تولید – کار و نیروی انسانی،
۱۱٫ فقه عوامل تولید – انفال و منابع طبیعی،
۱۲٫ فقه عوامل تولید- تولید و سرمایه گذاری،
۱۳٫ فقه عوامل تولید- تکنولوژی و صنعت،
۱۴٫ فقه عوامل تولید- رشد و پیشرفت و توسعه،
۱۵٫ فقه عوامل تولید- سمینار
۱۶٫ فقه بخش عمومی-وظائف و اختیارات اقتصادی دولت،
۱۷٫ فقه بخش عمومی دولت و روابط بین­الملل
۱۸٫ فقه بخش عمومی -هزینه های دولت
۱۹٫ فقه بخش عمومی منابع مالی دولت ( ثابت)
۲۰٫ فقه بخش عمومی – منابع مالی دولت (متغیر )
۲۱٫ فقه بخش عمومی – رفاه و عدالت،
۲۲٫ فقه بخش عمومی – اوقاف و امور خیریه
۲۳٫ فقه بخش عمومی – سمینار
  1. جدول دروس اقتصاد اسلامی:
ردیفعنوان درستعداد واحد
۱٫ فلسفه اقتصاد اسلامی،۲
۲٫ مکتب و نظام اقتصاد ی اسلام،۲
۳٫ اقتصاد کلان با نگرش اسلامی،۳
۴٫ اقتصاد خرد با نگرش اسلامی،۳
۵٫ اقتصاد پول و بانکداری اسلامی،۲
۶٫ اقتصاد بخش عمومی با نگرش اسلامی،۲
۷٫ اقتصاد بازار سرمایه اسلامی،۲
۸٫ سمینار۲
جمع کل۱۸

دروس اقتصاد اسلامی دروسی است که به بررسی مباحث اقتصادی به صورت علمی در چارچوب ارزشهای اسلامی و مبانی فقهی بصورت مقایسه­ای بادیگر مکاتب می پردازد.

  1. جدول دروس علم اقتصاد
ردیفعنوان درستعداد واحد
۱ریاضیات ۱ ،۲و۳۶ واحد
۲کلیات علم اقتصاد۲ واحد
۳آمار۴ واحد
۴اقتصاد خرد ۱ و ۲۶ واحد
۵اقتصاد کلان۱و ۲۶ واحد
۶اقتصاد پول و بانکداری۲ واحد
۷اقتصاد بخش عمومی۱و ۲۴واحد
۸نظامهای اقتصادی۲ واحد
۹مالیه و تجارت بین الملل۳ واحد
۱۰توسعه اقتصادی۳ واحد
۱۱تاریخ عقائد اقتصادی با تاکید بر مسلمانان۲ واحد
۱۲اقتصاد ایران۱و ۲۴واحد
۱۳اقتصاد سنجی۲ واحد
۱۴اقتصاد مالی۲ واحد
جمع کل۴۷ واحد
  1. جدول دروس علم حقوق
ردیفعنوان درستعداد واحد
۱ مقدمه علم حقوق۲
۲ حقوق اساسی ایران۲
۳ حقوق تجارت۳
۴ مسئولیت مدنی۳
۵ قواعد عمومی قراردادها۲
۶ حقوق اموال۱
۷ حقوق اشخاص۱
۸ عقود معین۲
۹ کلیات حقوق کار۱
جمع کل۱۷