نشست علمی با حضور دکتر لگن هاوزن

جلسه توجیهی طلاب پذیرفته شده در سال تحصیلی جدید مدرسه سطح عالی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست علمی با عنوان« تاملاتی در حقوق بشر اسلامی» با حضور دکتر لگن هاوزن (عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) دوشنبه تاریخ 1400/04/14 با حضور گروه فقه سیاسی و مدعوین در مدرسه خارج فقه های تخصصی برگزار گردید.