کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و چهارم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 24
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/09/6
استاد: سعید واعظی حفظه الله