کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و ششم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 26
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/09/13
استاد: سعید واعظی حفظه الله