درس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه دوازدهم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۱۲
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا