درس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه دوازدهم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 12
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/09/25
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله