کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه چهارم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۴
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا