کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه چهارم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 4
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/07/28
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله