برنامه امتحانات مدرسه خارج فقه تخصصی - دوره تابستان 1398

حجه الاسلام محمد زارع قراملکی از امور آموزش گروههای فقه تخصصی ابراز داشت که طرح کلی زمان بندی برنامه امتحانات دوره تابستان سال تحصیلی 99-1398، دروس خارج فقه تخصصی مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی به شرح ذیل میباشد و جزئیات تفصیلی برنامه در روز های آینده متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


امتحانات شفاهی:

تاریخ شروع: روز یکشنبه 1398/04/30

تاریخ پایان: روز پنجشنبه 1398/05/10


امتحانات کتبی:

تاریخ شروع: روز شنبه 1398/05/12

تاریخ پایان: روز پنجشنبه 1398/05/17