استاد حسین بستان{tab معرفی اجمالی}

 تحصیلات حوزوی (سطح خارج)

  • دکتری جامعه شناسی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • تخصص: خانواده اسلامی، روش‌شناسی علم دینی و … .
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی،ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰
    • کتاب: جامعه شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی، ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر، ۱۳۹۴
    • گامی به سوی علم دینی ۱ و ۲، ناشر:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

 

{tab مشخصات فردی}

نام و نام خانوادگی: حسین بستان (نجفی) گروه: علوم اجتماعی متولد: ۱۳۴۷
نوع قرارداد: رسمی قطعی نام پدر: محمد

وضعیت تحصیلات

دانشگاهی: (عنوان رشته تحصیلی / محل تحصیل/ سال اخذ مدرک)
– کارشناسی ارشد جامعه شناسی / مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه – قم / ۱۳۷۹
– دکتری جامعه شناسی / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۱
آخرین درجه تحصیلی حوزوی:
– سطح چهار حوزه / حوزه علمیه قم / ۱۳۸۹
نشانی محل کار: قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب میدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
( تلفن: ۳۲۱۱۱۳۰۳ نمابر: ۳۲۸۰۳۰۹۰ (با پیش شماره ۰۲۵
Email: hbostan@rihu.ac.ir : آدرس پست الکترونیکی

 

{tab سوابق فعالیتهای علمی – اجرایی: نام سازمان یا مؤسسه / سمت}

– پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مدیر گروه جامعه شناسی ؛ عضو شورای علمی؛ سردبیر نشریه اسلام و علوم
اجتماعی

 

{tab  سوابق فعالیت های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/ نام مؤسسه یا دانشگاه / شهر}


۱٫ فلسفه علوم انسانی/ کارشناسی ارشد /مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) / قم
۲٫ آسیب شناسی اجتماعی/ کارشناسی/مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی/ قم / ۱۳۸۳
۳٫ کارگاه آموزشی خانواده/ طهورا/ نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با همکاری شهرداری تهران/ تابستان ۸۵
۴٫ جامعه شناسی خانواده/ دفتر مطالعات و تحقیقات زنان/ ۸۵ – ۸۶ – ۸۸ و ۸۵

۵٫ فمینیسم/ جامعه الزهرا(س)/ ۸۷- ۸۶

۶٫ زن در اجتماع از دیدگاه اسلام/ جامعه الزهرا (س)/ ۸۵ -۸۶

۷٫ نظام خانواده در اسلام/ مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) / قم/ ۸۵
۸٫ جامعه شناسی خانواده/ مرکز جهانی علوم اسلامی / ۸۶
۹٫ جامعه شناسی خانواده/ جامعه الزهرا(س)/ ۸۶
۱۰ . جامعه شناسی جنسیت/ دانشگاه تربیت مدرس تهران/ ۸۸
۱۱ . تاریخ اندیشه اجتماعی/ دانشگاه باقر العلوم قم / ۸۹
۱۲ . علم دینی/ جامعه الزهرا(س)/ ۹۱
۱۳ . جامعه شناسی جنسیت/ جامعه الزهرا(س)/ ۹۲
۱۴ . جنسیت و علوم اجتماعی/ دانشگاه ادیان و مذاهب/ ۹۳ ۹۴-

۱۵ . جنسیت در متون دینی/ دانشگاه ادیان و مذاهب/ ۹۳ ۹۴-

۱۶ . فلسفه علوم اجتماعی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۹۳
۱۷ . جنسیت و علوم اجتماعی/ دانشگاه ادیان و مذاهب/ ۹۴
۱۸ . علم دینی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۹۴
۱۹ . تحول نظریه های خانواده/ دانشگاه الزهراء (س)/ ۹۴ ۹۵-

۲۰ . علم دینی/ مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)/ ۹۴
۲۱ . نقد و برسی نظریه های متأخر خانواده/ دانشگاه ادیان و مذاهب/ ۹۵
۲۲ . جامعه شناسی جنسیت / مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

 

{tab  راهنمایی پایان نامه: عنوان پایان نامه / مقطع / سال}


۱٫ بررسی و تبیین رویکرد اسلام و فمینیسم به کارکردهای خانواده / کارشناسی ارشد / ۱۳۸۶
۲٫ خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام/ کارشناسی/ ۱۳۸۷
۳٫ تاثیرات اشتغال زنان بر خانواده، آسیب ها و راهکارها/ کارشناسی ارشد / ۱۳۸۷
۴٫ نقش مساجد ایران پس از انقلاب اسلامی در گسترش فرهنگ دینی و انقلابی چالش ها و چاره ها / کارشناسی
ارشد / ۱۳۸۷
۵٫ تبیین فرهنگ از دیدگاه مکاتب کارکردی و ستیز/ کارشناسی/ ۱۳۸۸
۶٫ مهم ترین حقوق زن از منظر مشهور فقهای امامی و نقد دیدگاه فمینیست های مسلمان/ کارشناسی ارشد / ۱۳۹۰
۷٫ بررسی فقهی مسئله تعدد زوجات/ سطح ۳ حوزه/ ۱۳۹۱
۸٫ فرایند جامعه پذیری در ایران؛ وضعیت شناسی، آسیب شناسی و ارائه راهکار با تأکید بر نهاد خانواده/ سطح ۴ حوزه
۱۳۹۲ /
۹٫ تأمین امنیت اجتماعی بانوان در فقه اهل بیت (ع)/ کارشناسی ارشد/ ۱۳۹۴ سطح ۴ حوزه / ۱۳۹۴

۱۰ . بررسی و نقد آراء میشل فوکو در باره انقلاب اسلامی ایران سطح ۴ حوزه/ ۱۳۹۴

۱۱ . تصدی مناصب ولائی توسط زنان از نگاه کتاب و سنّت
۱۲ . نظریه همبستگی اجتماعی در قرآن/ دکتری/ ۱۳۹۴

 

{tab  تألیف یا ترجمه کتاب: عنوان کتاب / ناشر / زمان نشر}

۱٫ وبر و اسلام / ترجمه و نقد / همکار / پژوهشکده / ۱۳۸۰
۲٫ نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم / مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه / ۱۳۸۲
۳٫ اسلام و جامعه شناسی خانواده / مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه / ۱۳۸۳
۴٫ گامی به سوی علم دینی( ۱)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / ۱۳۸۴
۵٫ اسلام و تفاوت های جنسیتی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور/ ۱۳۸۸
۶٫ گامی به سوی علم دینی ( ۲)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۰
۷٫ خانواده در اسلام/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۰
۸٫ جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۰
۹٫ نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۲
۱۰ . جامعه شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر/

 

{tab  میزگردها و سخنران یهای علمی و تخصصی}


۱٫ ارائه مقاله مشارکت اجتماعی – سیاسی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) / سمینار دانشگاه ساری / ۱۳۷۸
۲٫ ارائه مقاله ساختار علم و علم دینی / کنفرانس حوزه و دانشگاه / ۱۳۷۸
۳٫ ارائه مقاله معنا و مفهوم جامعه شناسی اسلامی/همایش مناسبات دین و علوم اجتماعی – پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه/ ۸۱
۴٫ ارائه مقاله ساخت نظریه اجتماعی با تکیه بر متون دینی/ نشست علمی روان شناسی اسلامی مؤسسه امام خمینی/
اسفند ۸۳
۵٫ مصاحبه ای با عنوان مطالعات تطبیقی (راهبرد تولید)/ درآمدی بر آزاداندیشی ونظریه پردازی در علوم دینی/ دفتر
سوم/ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم/ ۱۳۸۳
۶٫ جلسه نقد کتاب جستاری در هستی شناسی زن/ مؤسسه امام خمینی/خرداد ۸۴
۷٫ ارائه مقاله خانواده و تغییر نقشهای جنسیتی / سمینار مؤسسه امام خمینی / اسفند ۸۴
۸٫ سخنرانی با عنوان اشتغال زنان از دیدگاه اسلام / در همایش اشتغال زنان / مؤسسه امام خمینی / فروردین ۸۵
۹٫ کارگاه روش تحقیق / همایش زن و پژوهش/ دانشگاه پیام نور تهران/ آذر ۸۵
۱۰ . سخنرانی با عنوان علم دینی / نشست مقدماتی همایش پژوهش های قرآنی/ مشهد/ آبان ۸۵
۱۱ . سخنرانی با عنوان اسلامی سازی علوم انسانی/ همایش اسلامی سازی و بومی سازی علوم انسانی / پژوهشگاه
حوزه ودانشگاه/ آذر ۸۵
۱۲ . سخنرانی با عنوان روش استفاده از متون دینی در علوم انسانی / مؤسسه امام خمینی / آذر ۸۷
۱۳ . سخنرانی در نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی/ دفتر پژوهشگاه حوزه ودانشگاه در تهران/ خرداد ۸۹
۱۴ . سخنرانی در نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی/ دانشگاه امام صادق واحد خواهران(پردیس)/ تیر ۸۹
۱۵ . سخنرانی در نشست تحکیم خانواده/ دانشگاه امام صادق واحد خواهران(پردیس)/ تیر ۸۹
۱۶ . ارائه مقاله نظریه خانواده در همایش منطقه ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر/ خرداد ۹۰

۱۷ . سخنرانی در نشست روش تلفیق علوم اجتماعی و علوم اسلامی در رشته مطالعات زنان و خانواده/ کارگروه
تخصصی مطالعات زنان/ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ آبان ۹۱

۱۸ . سخنرانی در نشست« فلسفه جامعه شناسی؛ چیستی، چالش ها و ظرفیت ها »انجمن عالی حکمت/ مهر ۹۲ /
۱۹ . گفت وگویی با عنوان تحولات مادری و عوامل آن/ مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی/ مرکز تحقیقات زن و
خانواده/ تابستان ۱۳۹۳

۲۰ . کارگاه « روش تولید علم دینی »دانشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز/ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ /

۲۱ . نشست علمی« مبانی و روش نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی »مرکز تحقیقات زن و خانواده/ ۸ دی ۱۳۹۳ /

۲۲ . – میزگرد « درآمدی بر روش شناسی علوم انسانی اسلامی »  کانون اندیشه جوان/ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی/ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

۲۳ . نشست علمی نقد نظریه علم دینی دکتر خسرو باقری/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
۲۴ . نشست علمی نقد کتاب جامع هشناسی جنسیت/ مرکز تحقیقات زن و خانواده/ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳
۲۵ . نشست علمی اسلامی سازی علوم انسانی؛ فرصت ها و چالش ها/ جامعه المصطفی/ ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

۲۶ . نشست علمی« علم و دین و علم دینی »دانشگاه صنعتی شریف/ اردیبهشت ۱۳۹۴ /

۲۷ . نشست علمی« آسیب شناسی الگوهای همسرگزینی » همایش خانواده و آسیبشناسی جنسی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۸ . نشست علمی نقد کتاب جریا نشناسی فکری فرهنگی فمینیسم/ پژوهشگاه امام صادق (ع)/ ۹ مهر ۱۳۹۴

۲۹ . کارگاه «روش نظریه سازی دینی در علوم انسانی »مؤسسه امام خمینی (ره)/ ۵ خرداد ۱۳۹۵ /

 

{/tabs}

پیمایش به بالا