مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر - رشته فقه خانواده

مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر

رشته: فقه خانواده

استاد: مجید دهقان

موضوع: فقه خانواده و نو اندیشی دینی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر

رشته: فقه خانواده

استاد: فاضل بابلی

موضوع: حاکمیت، خانواده، قاعده لاحرج

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر

رشته: فقه خانواده

استاد: فرج الله هدایت نیا

موضوع: خانوده محوری در استنباط و قانونگذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

 

 

 

پیمایش به بالا