تساوی ولایت پدر و ولایت جد پدری در صورت همزمانی در تصرف

1398-1399

مدرسه سطح عالی
مسائل کتاب مسائل

چکیده

 

از مسائلی که در بحث ولایت پدر و جد پدری مطرح می شود، تقدیم تصرف یکی از این دو در صورت تقارن و همزمانی عرفی می باشد.

در این مساله در صورتی که تصرف و اعمال ولایت در امر تزویج و نکاح باشد، ادله ی معتبری بر اولویت جد وجود دارد.

اما اگر این اعمال ولایت در اموال باشد، چهار نظریه مطرح می شود.

برخی از فقیهان به دلیل سیره، شدت اتصال پدر و وساطت پدر بین جد و مولی علیه، قائل به اولویت پدر شده اند و در مقابل برخی با مفهوم اولویت یا مفهوم مساواتِ روایات باب نکاح و یا به دلیل ولایت جد بر پدر در برخی صور، قائل به اولویت جد شده اند. و برخی دیگر نیز با عدم پذیرش ادله ی این دو نظریه، قائل به بطلان هردو تصرف شده اند.

نظریه ی چهارم که تقدیم تصرفی است که نفعش برای مولی علیه بیشتر باشد، به دلیل اینکه اوفق با احتیاط و اقرب به تامین هدف شارع از جعل ولایت است، به نظر نگارنده قوی ترین نظریه ی مطرح شده می باشد.

کلید واژگان :

 تقارن اعمال ولایت از پدر و جد, ولایت پدر, ولایت جد پدری

دانش پژوه
دانش پژوه

حسین ذریه عبدالمحمد

پیمایش به بالا